Home‎ > ‎Nieuws onderwijs‎ > ‎

Toekomstverkenning onderwijsvoorziening in de wijk Griffioen

Geplaatst 3 sep. 2012 04:28 door remcovannoord@archipelscholen.nl   [ 12 nov. 2012 05:58 bijgewerkt door Kwaliteit / Archipelscholen ]


26-6-2012 Daarnaast en zeker niet minder belangrijk vormt deze terugloop van aantal kinderen een ongewenste situatie voor de toekomstige kwaliteit van het onderwijs. Daarbij gaat het om diverse zaken, zoals de kwetsbaarheid door het geringe aantal leerkrachten per locatie, bijvoorbeeld bij ziekte, maar ook om kansen voor kinderen om gevarieerde sociale ervaringen op te doen en om met verschillende effectieve didactische werkvormen in aanraking te komen, zoals coöperatief leren. Dat laatste wordt lastig in kleine jaargroepen.

 

Deze ontwikkeling vormde voor betrokken bestuurders van de kinderopvang Walcheren, Archipel, VCO en gemeente Middelburg voldoende aanleiding om met RPCZ een verkenning te starten van mogelijke toekomstgerichte oplossingsrichtingen. Deze initiatiefgroep is van mening dat de kinderen, ouders en bewoners van de wijk Griffioen ook in de nabije toekomst een mooie onderwijsvoorziening moeten hebben in hun wijk. En bij voorkeur een ‘plusvoorziening' voor de kinderen van 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

Zo'n ‘plusvoorziening' wil de initiatiefgroep graag direct na de zomer van 2012 met alle betrokken partijen (zoals ouders, bewoners, kinderen, leerkrachten en directie) gaan verkennen. Bij zo'n ‘plusvoorziening' kan worden gedacht aan:

o    Ruime openingstijden, schooltijden passend bij de hedendaagse maatschappij en keuzemogelijkheden in opvangarrangementen;

o    Naast onderwijs en kinderopvang zullen sportbuurtwerk, cultuur, jeugdzorg en welzijn belangrijke partners zijn in het gezamenlijk aanbieden van een totaal concept, waar kinderen, ouders en wijkbewoners een keuze uit kunnen maken;

o    Een samenhangend en divers aanbod voor optimale talentontwikkeling van kinderen, uitgevoerd door een team van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, sport- en cultuur functionarissen;

o    Verbinding met de wijk, thuisnabij en één loket voor ouders. Niet alleen het kind, maar ook het netwerk om het kind heen staat centraal, met name in de vorm van ouderbetrokkenheid en het bevorderen van een goed opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen, ouders en andere opvoeders.


Graag willen de leden van de initiatiefgroep met alle betrokkenen verkennen wat de mogelijkheden en wensen zijn, die zo'n voorziening ook echt tot een ‘plusvoorziening' voor de wijk maken. U kunt dan ook in september een uitnodiging verwachten om mee te denken en uw wensen kenbaar te maken over de toekomst van de onderwijsvoorziening in de wijk Griffioen.

 

Ik hoop u  hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zie deze verkenning met veel belangstelling en verwachting tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Cees Corstanje

Directeur-bestuurder

Archipel Scholen

 

Comments