Home‎ > ‎

Kernwaarden ArchipelArchipel Scholen heeft als motto: Eersteklas basisonderwijs.
Dat is een grote belofte.
Hoe willen wij deze belofte waarmaken? 
Archipel Scholen werkt vanuit vijf kernwaarden.   

 • Kindgericht
 • Resultaatgericht
 • Toekomstgericht
 • Maatschappijgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • De vijf kernwaarden omvatten elk een aantal waarden die Archipel Scholen als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal. De kernwaarden en hun bondige uitwerking hierna zijn vermeld in een willekeurige volgorde.

   

  Kindgericht     

  • ieder kind is welkom
  • zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd
  • we helpen elk kind met het vinden van de juiste plaats voor het volgen van onderwijs
  • er is respect voor verschillen tussen kinderen
  • er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit
  • er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst.

  Resultaatgericht

  • ons onderwijs is van hoge kwaliteit
  • onze medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden
  • we benutten talenten van medewerkers optimaal
  • kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen, cognitief, creatief én sociaal
  • onze leerlingen worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs.

  Toekomstgericht    

  • ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten
  • er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt, en digitale leermaterialen worden dagelijks ingezet in het primaire proces
  • de organisatie is voortdurend bezig zichzelf te verbeteren
  • we grijpen kansen aan wanneer zij zich voordoen en wanneer zij passen binnen de mogelijkheden van de organisatie
  • we zijn ambitieus
  • we spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen;

  Maatschappijgericht

  • we staan midden in de samenleving
  • er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij
  • onze leerkrachten geven in hun onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden
  • ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid en dergelijke
  • ons onderwijs stimuleert actief burgerschap
  • handelend vanuit de code Goed Bestuur, leggen wij publieke verantwoording af van wat we bereiken
  Samenwerkingsgericht
  • oog voor het groepsbelang in de klas, in de school, in samenhang met de omgeving, en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat
  • iedere Archipelschool is vertegenwoordigd in de professionele leergemeenschappen van Archipel Scholen
  • school en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen tot actieve wereldburgers
  • samenwerking met zorgaanbieders
  • Archipel realiseert samenwerkingsscholen
  • Archipel realiseert integrale kindcentra met ruime openingstijden, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar
  • wij werken samen met en voor onze leerlingen aan goed onderwijs. We werken op alle niveaus professioneel samen met onze collega's, de ouders van onze leerlingen, externe partners en andere onderwijsinstellingen om onze maatschappelijke opdracht te realiseren.

   


  Rechten van het kind


  In haar beleid laat Archipel Scholen zich leiden door het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het verdrag formuleert de bescherming waar kinderen op een groot aantal terreinen recht op hebben. Recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde opvoeding zijn een aantal van deze rechten. 
  Het Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt een inspiratiebron voor onze organisatie als geheel en voor onze scholen afzonderlijk. De daarin genoemde rechten vormen de basis voor ons handelen. In de activiteiten van de school zullen deze rechten van het kind een prominente plaats krijgen. Op bovenschools niveau zullen wij jaarlijks op 20 november aandacht schenken aan de Internationale Dag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Deze dag willen wij laten uitgroeien tot een dag van het Openbaar onderwijs Walcheren.

   

  Uitwerking van onze missie


  Vanuit de vijf kernwaarden en vanuit de Rechten van het Kind luidt de volledige missie van Archipel Scholen als volgt: