Raad van Toezicht

                                     De Raad van Toezicht bestaat vanaf 1oktober 2015 uit 5 leden. 

De taken van de Raad van Toezicht bestaan onder andere uit: - het benoemen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur; - het vaststellen van de jaarlijkse begroting en iedere begrotingswijziging; - het vaststellen van de jaarrekening; - het besluiten tot fusie of splitsing van scholen; - het besluiten tot opheffing van Archipel Scholen.Naam

Functie

1e benoeming

Herbenoeming

Aftreden

Mevr. Ellie Walrave-Troost

voorzitter

01-01-2012 lid

01-07-2013 vice-voorzitter

01-01-2016

01-01-2020

Mevr. Mr. Andrée Tankink

lid

01-01-2012

01-01-2016

01-01-2020

Drs André Merks

lid

01-09-2014

01-09-2018

01-09-2022

Erik van den Dobbelsteen, MSc

vice-voorzitter

01-09-2014

01-09-2018

01-09-2022

Drs Theo Herman

lid

01-09-2015

01-09-2019

01-09-2023


Downloads:


Profiel Raad van Toezicht Archipel Scholen


Nevenfuncties Raad van Toezicht Archipel Scholen


Onafhankelijkheidsverklaring leden Raad van Toezicht Archipel Scholen