Algemene informatie


Vanaf 1 augustus 1999 vallen alle openbare basisscholen op Walcheren onder een zelfstandig bestuur. 
Als naam voor ons bestuur is gekozen voor Archipel Scholen.
Archipel betekent eilandengroep. Elk van de eilanden kan een eigen karakter hebben, zoals elke school zijn eigen karakter heeft. 
De scholen liggen in dezelfde invloedssfeer: de identiteit van het openbaar onderwijs en het gemeenschappelijke bestuur. 
Op Walcheren zijn zestien openbare basisscholen verdeeld over tweeëntwintig locaties, in drie gemeenten: Middelburg, Veere en Vlissingen.

 

Onze missie 
De missie van Archipel Scholen wordt gekenmerkt door 5 richtingen:


    • Kindgerichtheid
    • Toekomstgerichtheid
    • Resultaatgerichtheid
    • Maatschappijgerichtheid
    • Samenwerkingsgerichtheid


De vijf richtingen omvatten elk een aantal kernwaarden die Archipel Scholen als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling' van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal.


Rechten van het kind
In haar beleid laat Archipel Scholen zich leiden door het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het verdrag formuleert de bescherming waar kinderen op een groot aantal terreinen recht op hebben. Recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde opvoeding zijn een aantal van deze rechten.
Het Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt een inspiratiebron voor onze organisatie als geheel en voor onze scholen afzonderlijk. De daarin genoemde rechten vormen de basis voor ons handelen. 
In de activiteiten van de school zullen deze rechten van het kind een prominente plaats krijgen. Op bovenschools niveau zullen wij jaarlijks op 20 november aandacht schenken aan de Internationale Dag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Deze dag is uitgegroeid tot een dag van het Openbaar Onderwijs Walcheren.


PDF download :


Gedragscode


Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.

Alle Archipelscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie “Onderwijsgeschillen” . Het reglement is beschikbaar op www.onderwijsgeschillen.nl Postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht / telefoon 030 – 2809590

U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk indienen. Op elke school is daarvoor een interne contactpersoon aangewezen die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon voor ondersteuning en naar directie, bestuur of klachtencommissie voor klachtbehandeling.

Per 1-8-2014 is mevrouw Anje Bareman extern vertrouwenspersoon voor Archipel Scholen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-29008866.

PDF download :

Klachtenregeling